Internethasználat

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban működő Internetpont fenntartásának és működtetésének elsődleges célja, hogy hozzáférést biztosítson a Könyvtár olvasói, látogatói számára az alapvető informatikai, számítógép hálózati szolgáltatásokhoz. Ezen belül különösen:

 • irodai szoftverek (szövegszerkesztő, táblázatkezelő stb.) használatát igénylő tevékenységek végzése;

 • az internetes információszerzés elősegítése;

 • az Ügyfélkapu szolgáltatásaihoz történő hozzáférés biztosítása;

 • az interneten történő kapcsolattartás (elektronikus levelezés, közösségi médiumok használata stb.) elősegítése.

A szolgáltatásokat beiratkozott könyvtárhasználók, valamint az internetpont használata érdekében ingyenesen regisztrált felhasználók vehetik igénybe. A regisztráció célja az illegális tevékenységek megakadályozása, illetve szükség esetén az illegális tevékenység felderítésének megkönnyítése. A regisztráció során kötelezően megadandó és hivatalos irattal (személyi igazolvány/lakcímkártya, útlevél) igazolandó adatok:

 • név (asszonyoknál leánykori név is);

 • anyja neve;

 • születési hely és idő;

 • lakcím;

A számítógépek használata előtt az adminisztrációt végző könyvtáros által vezetett nyilvántartásban rögzíteni kell a használat kezdési időpontját, amelyet a felhasználó aláírásával igazol. A számítógép használat befejezésekor a nyilvántartásban rögzítésre kerül a használat befejezésének pontos ideje, s e két adat alapján kerül kiszámításra a fizetendő díj.

Az Internetponton 5 darab, hálózatba között személyi számítógép áll a felhasználók rendelkezésére, amelyek mindegyikén ingyenesen használható irodai programcsomag (LibreOffice) és az internet használatához szükséges böngészőprogram található. Amennyiben valamennyi számítógép foglalt, úgy az újonnan érkező látogatók kiszolgálása érkezési sorrendben történik.

Látogatóink számára lehetőséget biztosítunk a gépekről közvetlenül és önállóan kezdeményezhető nyomtatások indítására is, amelyhez egy darab hálózati nyomtató áll rendelkezésükre.

Felhasználói kötelezettségek

 • A számítógéptermet önállóan csak 14. életévüket betöltött személyek vehetik igénybe. 14 éven aluli személy csak felnőtt, 18. évét betöltött kísérővel tartózkodhat a teremben.

 • A felhasználók nem tölthetnek le, nem telepíthetnek és nem tárolhatnak a gépeken programokat vagy alkalmazásokat. Nem változtathatják meg a gépek beállításait.

 • A használat végeztével a felhasználók – saját érdekükben – kötelesek a futó alkalmazásokból kijelentkezni, kilépni, azokat bezárni, a létrehozott, vagy letöltött dokumentumokat a számítógépről törölni. Ehhez a könyvtáros munkatársak segítségét kérhetik. Amennyiben a felhasználók ezen előírásnak nem tesznek eleget, úgy a személyiségi jogok esetleges sérüléséért, személyes adatok nyilvánosságra kerüléséért könyvtárunk felelőséget nem vállal!

 • A számítógépek, illetve a hálózat nem használható az alábbi célokra:

  • A hatályos magyar jogszabályokba ütköző cselekmények előkészítése, végrehajtása, ideértve a következőket, de nem korlátozódva ezekre: mások személyiségi jogainak megsértése (pl.: rágalmazás); tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. szerencsejáték); szerzői jogok megsértése (pl. szoftverek nem jogszerű használata, filmek letöltése).

  • Profitszerzést célzó, direkt üzleti célú vagy reklámtevékenység.

  • A hálózatot, illetve erőforrásainak rendeltetését és biztonságát megzavaró, veszélyeztető tevékenység, ilyen információknak és programoknak a terjesztése.

  • A hálózatot, illetve erőforrásait indokolatlanul, túlzott mértékben, pazarló módon igénybevevő tevékenység (levélbombák, hálózati játékok).

  • A hálózat erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen felhasználása.

  • Hálózati erőforrások, illetve szolgáltatások – akár tesztelés céljából történő – túlzott mértékben való szisztematikus próbálgatása.

  • A hálózat erőforrásainak, a hálózaton elérhető adatoknak illetéktelen módosítására, megrongálására, megsemmisítésére vagy bármely károkozásra irányuló tevékenység illetve annak kísérlete.

  • Másokra nézve sértő, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét bántó, zaklató tevékenység.

  • Mások munkájának indokolatlan és túlzott mértékű zavarása vagy akadályoztatása.

  • Közízlést sértő, törvénybe ütköző tartalmú webhelyek látogatása illetve onnan állományok letöltése.

  • A hálózati üzenetek, hálózati eszközök hamisítása: olyan látszat keltése, mintha egy üzenet más gépről vagy más felhasználótól származna.

A felhasználók kötelessége jelen szabályzat megismerése és betartása. A szabályzat megsértésének gyanúja, vagy erre vonatkozó bejelentés esetén az intézmény munkatársai kivizsgálják az ügyet és megteszik a szükséges intézkedéseket.

A szabályzat szándékos megsértése esetén az elkövető felhasználó a szolgáltatásokból ideiglenesen vagy véglegesen kizárható, ellene szükség esetén eljárás kezdeményezhető.